PHOEBE项目

道路安全

多式联运

交通安全仿真

为打造更安全城市交通环境的预测性方法

改善道路安全至关重要,尤其对于使用非机动交通模式的弱势道路使用者。 欧盟资助的PHOEBE项目希望让城市地区的道路使用者能够安全地转换出行模式,而不必担心安全问题。

PHOEBE项目团队旨在为城市地区的所有道路使用者开发一个综合的、动态的、可扩展的、以人为本的预测性安全评估框架。 这个想法是将交通仿真、道路安全评估、人的交通行为、出行模式转换和诱导需求模型以及新兴的交通移动数据相结合。 作为项目的结果的这个框架将作为城市发展的蓝图,以高效的和具成本效益的方式来建立并应用安全评估方法。

项目目标

 1. 为动态安全性预测和社会经济评估开发新的及可复制的方法
 2. 统一交通安全的定义
 3. 开发强化和整合的城市安全风险评估模型和工具
 4. 将社会性因素纳入安全风险评估中
 5. 通过人工智能和机器学习挖掘大数据和信息通讯技术
 6. 在实验性多应用方案中应用所提出的方法学框架及强化的整合的预测模型工具

应用方案

PHOEBE项目中有三个不同的应用方案,分别在西米德兰地区(英国)、雅典(希腊)和瓦伦西亚(西班牙)。

西米德兰地区的目标是减少汽车的道路使用空间以提高非机动出行模式的分担率, 如步行或骑行。

雅典市将广泛实施30公里/小时的限速并大力鼓励公交出行以提高道路交通安全并减少拥堵。 安全性分析将着重于弱势道路使用者的关键绩效指标(KPI)。

西班牙的巴伦西亚市希望鼓励非机动车出行并在不影响弱势道路使用者安全的情况下,改善自行车的网络。

Aimsun的职责

Aimsun是PHOEBE项目的主要合作伙伴,通过使用Aimsun Next仿真软件提供解决方案。

Aimsun Next在此项目将被用于三个应用方案中,主要对将要实施的不同措施如何影响道路安全及出行模式的转换进行仿真分析。 仿真方法的优势是使我们能够评估更多的不同方案。

此外,新的功能将被整合到Aimsun Next中,包括由项目合作伙伴开发的新模型及道路安全评估工具(iRAP),以便根据实际的交通状况或天气等因素进行动态道路安全评估。

企业联盟

 • 有问题吗? 请联系我们。

  我们在这里提供帮助!

 • 有问题吗? 请联系我们。

  我们在这里提供帮助!

分享

引用Aimsun Next

Aimsun Next 20

Aimsun (2021). Aimsun Next 20 User's Manual, Aimsun Next Version 20.0.3, Barcelona, Spain. Accessed on: May. 1, 2021. [In software].
Available: qthelp://aimsun.com.aimsun.20.0/doc/UsersManual/Intro.html


Aimsun Next 8.4

Aimsun (2021). Aimsun Next 8.4 User's Manual, Aimsun Next Version 8.4.4, Barcelona, Spain. Accessed on: May. 1, 2021. [In software]. Available: qthelp://aimsun.com.aimsun.8.4/doc/UsersManual/Intro.html

Aimsun Next 20

@manual {​​​​​​​​AimsunManual,

title = {​​​​​​​​Aimsun Next 20 User's Manual}​​​​​​​​,

author = {​​​​​​​​Aimsun}​​​​​​​​,

edition = {​​​​​​​​​​​​​​​Aimsun Next 20.0.3}​​​​​​​​​​​​​​​,

address = {​​​​​​​​​​​​​​​Barcelona, Spain}​​​​​​​​​​​​​​​,

year = {​​​​​​​​​​​​​​​2021. [In software]}​​​​​​​​​​​​​​​,

month = {​​​​​​​​​​​​​​​Accessed on: Month, Day, Year}​​​​​​​​​​​​​​​,

url = {​​​​​​​​​​​​​​​qthelp://aimsun.com.aimsun.20.0/doc/UsersManual/Intro.html}​​​​​​​​​​​​​​​,

}​​​​​​​​​​​​​​​


Aimsun Next 8.4

@manual {​​​​​​​​AimsunManual,

title = {​​​​​​​​Aimsun Next 8.4 User's Manual}​​​​​​​​,

author = {​​​​​​​​Aimsun}​​​​​​​​,

edition = {​​​​​​​​​​​​​​​Aimsun Next 8.4.4}​​​​​​​​​​​​​​​,

address = {​​​​​​​​​​​​​​​Barcelona, Spain}​​​​​​​​​​​​​​​,

year = {​​​​​​​​​​​​​​​2021. [In software]}​​​​​​​​​​​​​​​,

month = {​​​​​​​​​​​​​​​Accessed on: Month, Day, Year}​​​​​​​​​​​​​​​,

url = {​​​​​​​​​​​​​​​qthelp://aimsun.com.aimsun.8.4/doc/UsersManual/Intro.html}​​​​​​​​​​​​​​​,

}​​​​​​​​​​​​​​​

Aimsun Next 20

TY - COMP

T1 - Aimsun Next 20 User's Manual

A1 - Aimsun

ET - Aimsun Next Version 20.0.3

Y1 - 2021

Y2 - Accessed on: Month, Day, Year

CY - Barcelona, Spain

PB - Aimsun

UR - [In software]. Available: qthelp://aimsun.com.aimsun.20.0/doc/UsersManual/Intro.html


Aimsun Next 8.4

TY - COMP

T1 - Aimsun Next 8.4 User's Manual

A1 - Aimsun

ET - Aimsun Next Version 8.4.4

Y1 - 2021

Y2 - Accessed on: Month, Day, Year

CY - Barcelona, Spain

PB - Aimsun

UR - [In software]. Available: qthelp://aimsun.com.aimsun.8.4/doc/UsersManual/Intro.html